ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαδικασία Επιλογής

Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι υποψήφιοι που

  1. υπέβαλαν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών εμπρόθεσμα, και
  2. διαθέτουν τα Ελάχιστα Τυπικά Δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην προκήρυξη.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και φάκελοι δικαιολογητικών επιστρέφονται χωρίς να εξεταστούν.

Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή καθηγητών του Τμήματος η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνεται. Ο κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων ανακοινώνεται εντύπως και ηλεκτρονικώς αφού κυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και συνέντευξη που συμμετέχουν ισοβαρώς στην αξιολογική κατάταξη.

Συνεντεύξεις

Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αποδεκτό φάκελο, πραγματοποιούνται από την Επιτροπή Επιλογής σε χρόνο που ορίζει η προκήρυξη. Η πρόσκληση σε συνέντευξη αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος και ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του ΠΜΣ και του Τμήματος. Οι υποψήφιοι δεν ειδοποιούνται ατομικά. Στόχος της συνέντευξης είναι να εκτιμηθεί η συνολική συγκρότηση, το κίνητρο και το ενδιαφέρον των υποψηφίων, αλλά και η κατάρτισή τους σε συσχέτιση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράμματος.

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30)

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514