2021-22, Χειμερινό Εξάμηνο

Α/Α Τίτλος (ελληνικά) Τίτλος (αγγλικά) Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενες γνώσεις ή δεξιότητες Εργαστηριακός χώρος εκπόνησης της ΜΔΕ Προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕ Επιβλέπων
1 Πειραματική μελέτη της ηχο-απορροφητικής ικανότητας πορωδών υλικών. Experimental study of the sound-absorbing ability of porous materials Στόχος της πτυχιακής αυτής θα είναι η πειραματική μελέτη της ηχοαπορροφητικής ικανότητας πορωδών υλικών με μεθόδους μέτρησης που βασίζονται στη χρήση σωλήνα ακουστικής εμπέδησης (acoustic impedance tube). Στα πλαίσια της πτυχιακής θα γίνει συγκριτική μελέτη παρόμοιων υλικών, με διαφορές στις κατασκευαστικές τους παραμέτρους, ως προς την ικανότητά τους να απορροφούν τον ήχο. AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)
AVB.2.3 Ηλεκτρακουστική (Electroacoustics)
ECTLab (ΖΒ103) Ελληνικά ή Αγγλικά Σ. Ποτηράκης 
2 Αποθορυβοποίηση φωνής με χρήση ενός μικροφώνου. Single-microphone denoising of voice. Στόχος της πτυχιακής αυτής θα είναι η η βιβλιογραφική μελέτη σύγχρονων μεθόδων αποθορυβοποίησης φωνής χωρίς χρήση σήματος αναφοράς (μέθοδοι ενός μικροφώνου), η υλοποίηση αντίστοιχων αλγορίθμων σε περιβάλλον MATLAB και η διερεύνση των περιορισμών υλοποίησης στους σε πραγματικό χρόνο (με τη μορφή ενσωματωμένου συστήματος). AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)
AVB.2.3 Ηλεκτρακουστική (Electroacoustics)
AVB.1.3 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ήχου και Φωνής (Digital Processing of Audio and Speech Signals)
ECTLab (ΖΒ103) Ελληνικά ή Αγγλικά Σ. Ποτηράκης 
3 Σχεδίαση και κατασκευή ηχείου υψηλής πιστότητας, μεσαίου μεγέθους, δυο δρόμων. Design and implementation of an average volume high-fidelity two-way loudspeaker Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι η σχεδίαση, κατασκευή και αξιολόγηση ενός ηχείου υψηλής πιστότητας, μεσαίου μεγέθους, δυο δρόμων. Μετά την επιλογή αρχιτεκτονικής (φόρτισης χαμηλών), θα πρέπει να γίνει επιλογή μεγαφώνων, μέτρηση μεγαφώνων, αναλυτική σχεδίαση και υλοποίηση του ηχείου, μέτρηση μεφαγώνων επί του ηχείου, σχεδιάση κυκλώματος διαχωρισμού συχνοτήτων, προσομοίωση, βελτιστοποίηση της σχεδίασης με τη βοήθεια κύκλων μετρήσεων και τέλος μετρήσεις αξιολόγησης του τελικού ηχείου. AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)
AVB.2.3 Ηλεκτρακουστική (Electroacoustics)
ECTLab (ΖΒ103) Ελληνικά ή Αγγλικά Σ. Ποτηράκης 
4 Σχεδίαση και κατασκευή ψηφιακού ενισχυτή ισχύος ακουστικών συχνοτήτων με ενσωματωμένο ψηφιακό επεξεργαστή σήματος (DSP).  Design and implementation of digital acoustic power amplifier with integrated digital signal processor (DSP). Στόχος της πτυχιακής αυτής θα είναι η σχεδίαση, κατασκευή  και αξιολόγηση ενός ενισχυτή ισχύος ακουστικών συχνοτήτων υψηλής πιστότητας.  Θα επιλεχθεί chipset με ενσωματωμένο ψηφιακό επεξεργαστή σήματος (DSP) για να παρέχεται δυνατότητα ηχητικής ισοστάθμισης καθώς και διαχωρισμό συχνοτήτων. Προορισμός του συγκεκριμένης υλοποίησης είναι η κατασκευή ενός προγραμματιζόμενου block ενίσχυσης για ενσωμάτωσή του σε ενεργά συστήματα ηχείων.  AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)
AVB.2.3 Ηλεκτρακουστική (Electroacoustics)
AVB.1.3 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ήχου και Φωνής (Digital Processing of Audio and Speech Signals) 
 ECTLab (ΖΒ103)  Ελληνικά ή Αγγλικά O. Τσακιρίδης 
5 Σχεδίαση και κατασκευή audio streamer βασισμένου σε περιβάλλον Rasberry  Design and implementation of audio streamer based on Raspberry ecosystem. Στόχος της πτυχιακής αυτής θα είναι η σχεδίαση, κατασκευή  και αξιολόγηση ενός λήπτη ψηφιακών μουσικών σημάτων από απομακρυσμένους  εξυπηρετητές (Spotify, SoundCloud, Google Music) καθώς και την αναπαραγωγή του αναλογικού ακουστικού σήματος. Η υλοποίηση του συστήματος θα περιλαμβάνει την φυσική διασύνδεση της συσκευής με το διαδίκτυο ενσύρματα ή ασύρματα, την επικοινωνία με τους απομακρυσμένους εξυπηρετητές, τον έλεγχος της συσκευής μέσω κατάλληλου λογισμικού (human interface) καθώς και τον στερεοφωνικό ψηφιοαναλογικό μετατροπέα.  AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)
AVB.2.3 Ηλεκτρακουστική (Electroacoustics)
AVB.1.3 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ήχου και Φωνής (Digital Processing of Audio and Speech Signals)
ECTLab (ΖΒ103)  Ελληνικά ή Αγγλικά   O. Τσακιρίδης
6 Σχεδίαση και κατασκευή  χαοτικού ταλαντωτή Chua για την παραγωγή μουσικών σημάτων σε πραγματικό χρόνο. Design and implementation of a Chua chaotic oscilator for generating music signals in real time. Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η σχεδίαση και η κατασκευή ενός χαοτικού ταλαντωτή από το οποίο μπορούν να παραχθούν μουσικοί ήχοι. Θα διερευνηθεί ο χαοτικός ταλαντωτής τύπου Chua σε επίπεδο εξομοιώσεις των διαφορικών εξισώσεων του για την παραγωγή μουσικού σήματος.  Επίσης θα διερευνηθεί η δυνατότητες παραμετροποίησης του για να μπορεί να ελεγχθεί η λειτουργική του ένταξη σε περιβάλλον μουσικής παραγωγής. Τέλος θα υλοποιηθεί, θα μετρηθεί και θα συγκριθεί η υλοποιούμενη διάταξη με τα αποτελέσματα των εξομοιώσεων. AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)
AVB.2.3 Ηλεκτρακουστική (Electroacoustics)
ECTLab (ΖΒ103)  Ελληνικά ή Αγγλικά  O. Τσακιρίδης
7 Απεικονίζοντας την μουσική με τεχνικές ανταποκρινόμενης εικόνας. Music visualization using responsive imaginery techniques Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση λογισμικού οπτικοποίησης της μουσικής που επιτρέπει δεδομένα μουσικών χαρακτηριστικών να εξαχθούν σε πραγματικό χρόνο από ζωντανή μουσική  και να αντιστοιχηθούν σε ανταποκρινόμενες εικόνες. AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)
AVB.2.3 Ηλεκτρακουστική (Electroacoustics)
Προγραμματισμός σε ANIMUS / Virtools)
ECTLab (ΖΒ103)  Ελληνικά ή Αγγλικά  O. Τσακιρίδης
8 Τεχνικές και υλοποίηση συστημάτων αραιής αναπαράστασης για εφαρμογές υπολογιστικής όρασης και αναγνώρισης προτύπων.  

Η εργασία αυτή σχετίζεται με την εφαρμογή αλγόριθμων αραιής αναπαράστασης (sparse representation) οι οποίει βασίζονται σε διάφορες τεχνικές και νόρμες για εφαρμογές στα γνωστικά αντικείμενα της Επεξεργασίας εικόνας και της υπολογιστικής όρασης. Θα επιχειρηθεί χρήση βιβλιοθηκών όπως Theano, TensorFlow/OpenCV, PyTorch οι οποίες είναι βιβλιοθήκες λογισμικού ανοιχτού κώδικα για αριθμητικούς υπολογισμούς υψηλής απόδοσης. Η ευέλικτη αρχιτεκτονική της επιτρέπει την εύκολη ανάπτυξη υπολογισμών σε διάφορες πλατφόρμες (CPUs, GPUs, TPUs) και από επιτραπέζιους υπολογιστές έως συστοιχίες εξυπηρετητών σε κινητές συσκευές.

Θα μελετηθεί το περιβάλλον τους και θα επιχειρηθεί να αναπτυχθούν εφαρμογές υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης.

Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, Υπολογιστική Όραση, Μηχανική Μάθηση, Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης, Matlab, Python, TensorFlow, PyTorch, κ.λ.π.

 
    Ηλίας Ζώης 
9 Τεχνικές διαχωρισμού φωνής από μουσική  Vocal removing techniques Στόχος της πτυχιακής αυτής θα είναι α) η η βιβλιογραφική μελέτη των σύγχρονων μεθόδων διαχωρισμού φωνής από μουσική, β) Η συγκριτική αποτίμηση μέρους των τεχνικών  μέσω υλοποίησης σε περιβάλλον MATLAB και γ) εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδοση τους.  AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)

AVB.1.3 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ήχου και Φωνής (Digital Processing of Audio and Speech Signals)
TelSiP (ΖΒ203)  Ελληνικά ή Αγγλικά  Σ. Καραμπέτσος 
10 Προσομοίωση της μετάδοσης Ψηφιακής Τηλεόρασης σύμφωνα με το πρότυπο DVB-T Simulated Transmission of Digital Television
According to DVB-T Specification
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη προσομοιωτή DVB-T σε περιβάλλον Matlab. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να οριστεί η μπλοκ δομή του κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή, του διαμορφωτή / αποδιαμορφωτή και μοντέλου καναλιού μετάδοσης και να δίνεται η δυνατότητα μέτρησης του ΒER πριν και μετά την κωδικοποίηση και τη διόρθωση σφαλμάτων.  AVB.2.6 Συμπίεση, Μετάδοση και Ροή Ψηφιακού Περιεχομένου (Compression, Broadcasting and Streaming of Digital Content) ECTLab (ΖΒ103)   Ελληνικά ή Αγγλικά Ν.Α. Τάτλας 
11 Μελέτη ακουστικής / ηλεκτρακουστικής αμφιθεατρικού χώρου διδασκαλίας Amphitheater Classroom acoustic / electroacoustic study  Στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση αμφιθεατρικού χώρου διδασκαλίας σε περιβάλλον λογισμικού προσομοίωσης ακουστικής, η μελέτη των ακουστικών ιδιοτήτων και βελτιώσεών τους καθώς και η μελέτη ηλεκτρακουστικής εγκατάστασης.  AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)
AVB.2.3 Ηλεκτρακουστική (Electroacoustics) 
 ECTLab (ΖΒ103)  Ελληνικά ή Αγγλικά Ν.Α. Τάτλας 
12 Ανάπτυξη αλγορίθμου ανίχνευσης απωλεστικής / μη-απωλεστικής συμπίεσης σε αρχεία ήχου   Development of an algorithm for the detection of lossy / lossless compression in audio files  Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη αλγορίθμου που διακρίνει αρχείά ήχου που έχουν υποστεί απωλεστική συμπίεση ανεξάρτητα από την τρέχουσα κωδικοποίησή τους με στόχο τον έλεγχο της αυθεντικότητας μουσικών αρχείων. Ο αλγόριθμος θα δοκιμαστεί σε βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.   AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)
AVB.1.3 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ήχου και Φωνής (Digital Processing of Audio and Speech Signals)
 ECTLab (ΖΒ103)  Ελληνικά ή Αγγλικά Ν.Α. Τάτλας 
13 Μελέτη τηλεοπτικής μονάδας εξωτερικών μεταδόσεων  External broadcast television unit study Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη μονάδας εξωτερικών μεταδόσεων, με έμφαση στη μετάβαση στην χρήση τεχνολογιών επόμενης γενιάς, IP και απομακρυσμένης παραγωγή (remote production) AVB.2.7 Τεχνολογία Στούντιο και Μετάδοσης (Studio and Broadcast Technology)
AVB.2.6 Συμπίεση, Μετάδοση και Ροή Ψηφιακού Περιεχομένου (Compression, Broadcasting and Streaming of Digital Content) 
 ECTLab (ΖΒ103)  Ελληνικά ή Αγγλικά Ν.Α. Τάτλας / I. Χρηστάκης 
14 Μελέτη εικονικού στούντιο Virtual Studio Study Στόχος της διμπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη εικονικού studio με έμφαση στις τεχνολογίες παρακολούθησης (tracking) κάμερας, λογισμικού σύνθεσης εικόνας και μίκτης βίντεο για τη σύνθεση συνολικής εικόνας καθώς και η η χρήση του στην σύγχρονη τηλεοπτική και κινηματογραφική παραγωγή AVB.2.7 Τεχνολογία Στούντιο και Μετάδοσης (Studio and Broadcast Technology)  ECTLab (ΖΒ103)  Ελληνικά ή Αγγλικά  Ν.Α. Τάτλας / I. Χρηστάκης 
15 Τεχνολογίες διαχείρισης ηχητικού σήματος στην τηλεόραση Television audio signal management technologies Στόχος της διμπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη τεχνολογιών συλλογής, εγγραφής, επεξεργασίας και μετάδοσης του ηχητικού σήματος στην τηλεοπτική παραγωγή και μετάδοση.  AVB.1.1 Εφαρμοσμένη Ακουστική (Applied Acoustics)
AVB.1.3 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ήχου και Φωνής (Digital Processing of Audio and Speech Signals)
AVB.2.7 Τεχνολογία Στούντιο και Μετάδοσης (Studio and Broadcast Technology) 
ECTLab (ΖΒ103)  Ελληνικά ή Αγγλικά  Ν.Α. Τάτλας / I. Χρηστάκης 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30)

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514