Εξεταση Μαθήματος AVB.2.7-Τεχνολογία Στούντιο και Μετάδοσης

Σχετικα με το μαθημα Τεχνολογία Στούντιο και Μετάδοσης (ΠΜΣ AVB.2.7) του ΠΜΣ AVB

H εξεταστική Σεπτεμβρίου είναι

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 18:00

 

link στο ms-teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a910d5932dc724248bd7d608d8039e73a%40thread.tacv2/1615894210444?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22bcffa034-f62a-43df-a256-80985f567d12%22%7d

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30)

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514